Menu

Cart

การบริการควบคุมป้องกัน กำจัดยุง

การบริการควบคุมป้องกัน กำจัดยุง
สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ หรือแหล่งพักอาศัย เพื่อเลือกใช้สารเคมีและวิธีการกำจัด ดังนี้
-ฉีดพ่นสารเคมีเคลือบตามจุดเกาะพักของยุง เช่น พุ่มไม้ สนามหญ้า ใต้ถุนอาคาร เพื่อกำจัดยุงและไม่ให้ยุงใช้เป็นที่เกาะพักและเพาะพันธ์ุได้
-โรยทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำที่มีน้ำขัง ท่อระบายน้ำ หรือตามแหล่งเพาะพันธุ์
-พ่นหมอกควัน ในบริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง 

Right Pest Tech | ไรท์เพสท์เทค

Right Pest Tech Limited Partnership
เลขที่ 224/123 หมู่ 3 หมู่บ้านขวัญเวียง 1 ซอย 4A ตำบลสันผักหวาน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

Email : rpt999@hotmail.com , info@กำจัดปลวกภาคเหนือ.com

Mobile : 081-4733641

Tel/Office : 053-482658 , 053-482658

Connect

Log In or Register